Are you enjoying Bright Network?

South Wales Police

Public Sector & Charity
About South Wales Police

South Wales Police brings together thousands of people with the same aim – to keep South Wales safe.

We work 24 hours a day, 7 days a week, across an area of about 800 square miles from Swansea to Merthyr Tydfil to our capital city, Cardiff.

It’s a job but where no two days are the same – and it offers a variety fulfilling and exciting career opportunities.

These opportunities cross a range of roles, from police officers through to police staff and volunteers, each role is essential to helping us serve our communities.

We are working towards developing a workforce which reflects the diversity of our communities – attracting the best talent from the widest pool of people.

Mae Heddlu De Cymru yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd gyda’r un nod, sef cadw De Cymru yn ddiogel.

Rydym yn gweithio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ar draws ardal o tua 800 o filltiroedd sgwâr o Abertawe i Ferthyr Tudful i’n prifddinas, Caerdydd.

Mae’n swydd lle nad yw dau ddiwrnod fyth yr un peth – ac mae’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa boddhaus a chyffrous.

Mae’r cyfleoedd hyn yn croesi amrywiaeth o swyddi, o swyddogion yr heddlu i staff yr heddlu a gwirfoddolwyr, mae pob rôl yn hanfodol i’n helpu i wasanaethu ein cymunedau.

Ein nod yw datblygu gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau – gan ddenu’r dalent gorau o’r garfan ehangaf bosibl o bobl.

Live opportunities